آگهی ها و مناقصات

اسناد

عنوان pdf word تاریخ بارگذاری
لیست مناقصات دانلود فایل دانلود فایل 1401/04/06
آگهي تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سه دستگاه لیفتراک مرکز تجزیه و مبادلات شرکت ملی پست دانلود فایل دانلود فایل 1400/09/21
تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور تفکیک مکانیزه مرسولات پستی مرکز تجزیه و مبادلات خلیج فارس (تهران) دانلود فایل دانلود فایل 1400/09/21

سامانه مدیریت ستادی

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)