نمایندگی پست روستایی

نمایندگی پست روستایی

جهت ارایه و تعمیم خدمات پستی در روستاهای فاقد شرایط تاسیس دفتر پستی دولتی و یا در روستاهایی که امکان بکارگیری کارمندان استخدامی صرفه اقتصادی ندارد، می توان از توان بخش خصوصی تحت عنوان نمایندگی های پست روستایی استفاده نمود. این نمایندگی ها می توانند در سه فرآیند قبول، توزیع و رهسپاری فعالیت نمایند. شایان ذکر است نمایندگی های مذکور مستقل از شرکت ملی پست بوده و هیچ گونه رابطه استخدامی با این شرکت ندارد و مشمول پرداخت حق بیمه، مالیات و سایر موارد نخواهند بود.

 

تاریخ بروز رسانی : 1400/12/08